Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Голованов Анатолiй Петрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 26.05.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Таксомоторний парк"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 25028 м.Кiровоград вул. Автолюбителiв,2
4. Код за ЄДРПОУ 03117300
5. Міжміський код та телефон, факс 0522557475 0522557475
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.05.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 99 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 29.05.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 03117300.smida.gov.ua в мережі Інтернет 26.05.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
26.05.2017 звільнено Член правлiння Шаповал Володимир Iванович ЕА 073155
05.05.1996 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням наглядової ради вiд 26.05.2017 р. в зв’язку з припиненням членами правлiння трудових вiдносин з товариством звiльнено: Член правлiння Шаповал Володимир Iванович (паспорт ЕА 073155 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 05.05.1996), розмiр пакета акцiй: 0%. На посадi перебував з 20.04.2016р. по 26.05.2017р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
26.05.2017 звільнено Член правлiння Попова Наталья Олексiївна ЕВ 151023
24.02.2009 Кiровським ВМ Кiровоградського МВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням наглядової ради вiд 26.05.2017 р. в зв’язку з припиненням членами правлiння трудових вiдносин з товариством звiльнено: Член правлiння Попова Наталья Олексiївна (паспорт ЕВ 151023 Кiровським ВМ Кiровоградського МВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 24.02.2009), розмiр пакета акцiй: 0%. На посадi перебувала з 01.09.2016р. по 26.05.2017р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
26.05.2017 обрано Член правлiння Логвiненко Олександр Михайлович ЕА 982551
20.03.2003 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням наглядової ради вiд 26.05.2017 р. в зв’язку з припиненням членами правлiння трудових вiдносин з товариством обрано: Член правлiння Логвiненко Олександр Михайлович (паспорт ЕА 982551 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 20.03.2003), розмiр пакета акцiй: 0%. Протягом останнiх 5 рокiв займав iншi посади: механiк КТП ПАТ «Таксомоторний парк». На посаду обраний термiном на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
26.05.2017 обрано Член правлiння Шульга Iрина Вiкторiвна ЕА 794467
13.12.2000 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням наглядової ради вiд 26.05.2017 р. в зв’язку з припиненням членами правлiння трудових вiдносин з товариством обрано: Член правлiння Шульга Iрина Вiкторiвна (паспорт ЕА 794467 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 13.12.2000), розмiр пакета акцiй: 0%. Протягом останнiх 5 рокiв займала iншi посади: провiдний економiст ПАТ «НВП «Радiй», головний бухгалтер ПАТ «Таксомоторний парк». На посаду обрана термiном на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.