Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Голованов Анатолiй Петрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 20.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Таксомоторний парк"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 25028 м.Кiровоград вул. Автолюбителiв,2
4. Код за ЄДРПОУ 03117300
5. Міжміський код та телефон, факс 0522557475 0522557475
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 77 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 24.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 03117300.smida.gov.ua в мережі Інтернет 20.04.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 19.04.2017 4000 2006 199.4018
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, назва уповноваженого органу – 19.04.2017 року, Загальнi збори акцiонерiв. Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням їх характеру: договори купiвлi-продажу, поставки, найму (оренди), суборенди, пiдряду, субпiдряду, застави, про надання послуг, доручення, гарантiї, комiсiї, позики, позички, зберiгання, страхування, банкiвського вкладу, банкiвського рахунку, ренти, розпорядження майновими правами iнтелектуальної власностi, спiльної дiяльностi, виконання науково-дослiдних та конструкторських робiт, лiцензiйнi договори. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 4 000 000 грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 2 006 000 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (%): 199,4018%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 1 182 916. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 1 091 613. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за»: 1 091 613. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0.