Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Голованов Анатолiй Петрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 20.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Таксомоторний парк"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 25028 м.Кiровоград вул. Автолюбителiв,2
4. Код за ЄДРПОУ 03117300
5. Міжміський код та телефон, факс 0522557475 0522557475
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 77 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 24.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 03117300.smida.gov.ua в мережі Інтернет 20.04.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
19.04.2017 звільнено Член ревiзiйної комiсiї Нагула Наталiя Миколаївна
0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2017 року в зв’язку з переобранням органiв управлiння, звiльнено: Член ревiзiйної комiсiї Нагула Наталiя Миколаївна (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано), розмiр пакета акцiй: 0 грн. На посадi перебувала з 18.04.2014р. по 19.04.2017р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
19.04.2017 обрано Член ревiзiйної комiсiї Опаленик Свiтлана Володимирiвна
0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2017 року в зв’язку з переобранням органiв управлiння, обрано: Член ревiзiйної комiсiї Опаленик Свiтлана Володимирiвна (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано), розмiр пакета акцiй: 0%. Протягом останнiх 5 рокiв займала iншi посади: провiдний бухгалтер ПАТ «НВП «Радiй». На посаду обрана термiном на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
19.04.2017 обрано Член ревiзiйної комiсiї Нагула Наталiя Миколаївна
0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2017 року в зв’язку з переобранням органiв управлiння, обрано: Член ревiзiйної комiсiї Нагула Наталiя Миколаївна (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано), розмiр пакета акцiй: 0%. Протягом останнiх 5 рокiв займала iншi посади: бухгалтер ПАТ «Таксомоторний парк». На посаду обрана термiном на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
19.04.2017 звільнено Голова наглядової ради Гросул Валерiй Павлович
0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2017 року в зв’язку з переобранням органiв управлiння, звiльнено: Голова наглядової ради Гросул Валерiй Павлович (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано), розмiр пакета акцiй: 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
19.04.2017 звільнено Член наглядової ради Мошнягул Всеволод Васильович
0.561232
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2017 року в зв’язку з переобранням органiв управлiння, звiльнено: Член наглядової ради Мошнягул Всеволод Васильович (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано), розмiр пакета акцiй: 2186 грн.; 0,561232%. На посадi перебував з 20.04.2016р. по 19.04.2017р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
19.04.2017 звільнено Член наглядової ради Радiонова Тетяна Анатолiївна
0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2017 року в зв’язку з переобранням органiв управлiння, звiльнено: Член наглядової ради Радiонова Тетяна Анатолiївна (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано), розмiр пакета акцiй: 0%. На посадi перебувала з 20.04.2016р. по 19.04.2017р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
19.04.2017 звільнено Голова ревiзiйної комiсiї Тарасенко Зоя Анатолiївна
5.86027
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2017 року в зв’язку з переобранням органiв управлiння, звiльнено: Голова ревiзiйної комiсiї Тарасенко Зоя Анатолiївна (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано), розмiр пакета акцiй: 22825,75 грн.; 5,86027%. На посадi перебувала з 18.04.2014р. по 19.04.2017р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
19.04.2017 звільнено Член ревiзiйної комiсiї Опаленик Свiтлана Володимирiвна
0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2017 року в зв’язку з переобранням органiв управлiння, звiльнено: Член ревiзiйної комiсiї Опаленик Свiтлана Володимирiвна (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано), розмiр пакета акцiй: 0 грн. На посадi перебувала з 18.04.2014р. по 19.04.2017р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
19.04.2017 обрано Член наглядової ради Гросул Валерiй Павлович
0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2017 року в зв’язку з переобранням органiв управлiння, обрано: Член наглядової ради Гросул Валерiй Павлович (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано), розмiр пакета акцiй: 0%, обраний як представник акцiонера Бахмача Євгенiя Степановича (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано, розмiр пакета акцiй: 9,9%). Протягом останнiх 5 рокiв займав iншi посади: директор ТОВ «ЄТК», директор по загальним питанням ПАТ «НВП «Радiй». На посаду обраний до наступних рiчних зборiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
19.04.2017 обрано Член наглядової ради Мошнягул Всеволод Васильович
0.561232
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2017 року в зв’язку з переобранням органiв управлiння, обрано: Член наглядової ради Мошнягул Всеволод Васильович (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано), розмiр пакета акцiй: 2186 грн.; 0,561232%, обраний як акцiонер. Протягом останнiх 5 рокiв займав iншi посади: заступник голови наглядової ради ПАТ «Кiровоградгранiт». На посаду обраний до наступних рiчних зборiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
19.04.2017 обрано Член наглядової ради Радiонова Тетяна Анатолiївна
0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2017 року в зв’язку з переобранням органiв управлiння, обрано: Член наглядової ради Радiонова Тетяна Анатолiївна (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано), розмiр пакета акцiй: 0%, обрана як представник акцiонера Бахмач Наталi Володимирiвни (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано, розмiр пакета акцiй: 9,8%). Протягом останнiх 5 рокiв займала iншi посади: спецiалiст з цiнних паперiв ПАТ «НВП «Радiй». На посаду обрана до наступних рiчних зборiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
19.04.2017 обрано Член наглядової ради Демиденко Володимир Федорович
0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2017 року в зв’язку з переобранням органiв управлiння, обрано: Член наглядової ради Демиденко Володимир Федорович (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано), розмiр пакета акцiй: 0%, обраний як представник акцiонера Публiчне акцiонерне товариство "Науково-виробниче пiдприємство "Радiй" (код ЄДРПОУ 14312430, м.Кiровоград, вул.Героїв Сталiнграда,29, розмiр пакет акцiй:24,9%). Протягом останнiх 5 рокiв займав iншi посади: начальник господарсько-ремонтної служби ПАТ «НВП «Радiй». На посаду обраний до наступних рiчних зборiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
19.04.2017 обрано Член наглядової ради Звєрєва Валентина Iванiвна
0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2017 року в зв’язку з переобранням органiв управлiння, обрано: Член наглядової ради Звєрєва Валентина Iванiвна (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано), розмiр пакета акцiй: 0%, обрана як представник акцiонера Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Гранекс» (код ЄДРПОУ 23692503, м.Кiровоград, вул.Героїв Сталiнграда,29, розмiр пакет акцiй:24,9%). Протягом останнiх 5 рокiв займала iншi посади: начальник юридичного вiддiлу УПЗ ПАТ «НВП «Радiй», адвокат. На посаду обрана до наступних рiчних зборiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
19.04.2017 обрано Член ревiзiйної комiсiї Татарко Олена Миколаївна
0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 19.04.2017 року в зв’язку з переобранням органiв управлiння, обрано: Член ревiзiйної комiсiї Татарко Олена Миколаївна (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано), розмiр пакета акцiй: 0%. Протягом останнiх 5 рокiв займала iншi посади: бухгалтер ПАТ «НВП «Радiй», головний бухгалтер ТОВ «Грантранс», головний бухгалтер ТОВ «Гранекс». На посаду обрана термiном на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
19.04.2017 обрано Голова наглядової ради Гросул Валерiй Павлович
0
Зміст інформації:
Рiшенням наглядової ради вiд 19.04.2017 р. головою наглядової ради обрано: Гросул Валерiй Павлович (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано), розмiр пакета акцiй: 0%, обраний як представник акцiонера Бахмача Євгенiя Степановича (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано, розмiр пакета акцiй: 9,9%). Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: директор ТОВ «ЄТК», директор по загальним питанням ПАТ «НВП «Радiй». На посаду обраний до наступних рiчних зборiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
19.04.2017 обрано Голова ревiзiйної комiсiї Татарко Олена Миколаївна
0
Зміст інформації:
Рiшенням ревiзiйної комiсiї вiд 19.04.2017 р. головою ревiзiйної комiсiї обрано: Татарко Олена Миколаївна (згоди на оприлюднення паспортних даних не надано), розмiр пакета акцiй: 0%. Протягом останнiх 5 рокiв займала iншi посади: бухгалтер ПАТ «НВП «Радiй», головний бухгалтер ТОВ «Грантранс», головний бухгалтер ТОВ «Гранекс». На посаду обрана термiном на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.