Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Голованов Анатолiй Петрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 08.12.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Таксомоторний парк"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 25028 м.Кiровоград вул. Автолюбителiв,2
4. Код за ЄДРПОУ 03117300
5. Міжміський код та телефон, факс 0522557475 0522557475
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 08.12.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 03117300.smida.gov.ua в мережі Інтернет 08.05.2013
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
07.12.2016 звільнено Головний бухгалтер Дуднiкова Олена Анатолiївна ЕВ 143263
28.10.2006 Кiровським ВМ Кiровоградського МВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Згiдно наказу голови правлiння №30-к вiд 07.12.2016 року звiльнено головний бухгалтер Дуднiкова Олена Анатолiївна (паспорт ЕВ 143263 Кiровським ВМ Кiровоградського МВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 28.10.2006), розмiр пакета акцiй: 0 грн.; 0%. На посадi перебувала з 07.05.2013р. по 07.12.2016р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
07.12.2016 призначено Головний бухгалтер Шульга Iрина Вiкторiвна ЕА 794467
13.12.2000 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Згiдно наказу голови правлiння №30-к вiд 07.12.2016 року призначено з 08.12.2016 року головний бухгалтер Шульга Iрина Вiкторiвна (паспорт ЕА 794467 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 13.12.2000), розмiр пакета акцiй: 0 грн.; 0%. Протягом останнiх 5 рокiв займала iншi посади: провiдний економiст ПАТ «НВП «Радiй». На посаду обрана безстроково. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.