Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Голованов Анатолiй Петрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 01.09.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Таксомоторний парк"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 25028 м.Кiровоград вул. Автолюбителiв,2
4. Код за ЄДРПОУ 03117300
5. Міжміський код та телефон, факс 0522557475 0522557475
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 01.09.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Вiдомостi НКЦПФР
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 03117300.smida.gov.ua в мережі Інтернет 01.09.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
31.08.2016 звільнено Головний бухгалтер Дуднiкова Олена Анатолiївна ЕВ 143263
28.10.2006 Кiровським ВМ Кiровоградського МВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
На пiдставi наказу керiвника №27 вiд 31.08.2016 року звiльнено головний бухгалтер Дуднiкова Олена Анатолiївна (паспорт ЕВ 143263 Кiровським ВМ Кiровоградського МВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 28.10.2006), розмiр пакета акцiй: 0 грн., 0%. На посадi перебувала з 01.04.2013 р. по 31.08.2016 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
31.08.2016 звільнено Член правлiння Дуднiкова Олена Анатолiївна ЕВ 143263
28.10.2006 Кiровським ВМ Кiровоградського МВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
На пiдставi протоколу Наглядової ради №4 вiд 31.08.2016 року вiдбулось звiльнення та призначення члена правлiння - звiльнено: Член правлiння Дуднiкова Олена Анатолiївна (паспорт ЕВ 143263 Кiровським ВМ Кiровоградського МВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 28.10.2006), розмiр пакета акцiй: 0 грн., 0%. На посадi перебувала з 07.05.2013 р. по 31.08.2016 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
31.08.2016 призначено Головний бухгалтер Попова Наталья Олексiївна ЕВ 151023
24.02.2009 Кiровським ВМ Кiровоградського МВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
На пiдставi наказу керiвника №28 вiд 31.08.2016 року призначено головний бухгалтер Попова Наталья Олексiївна (паспорт ЕВ 151023 Кiровським ВМ Кiровоградського МВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 24.02.2009), розмiр пакета акцiй: 0 грн., 0%. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: бухгалтер ТОВ "ВКФ "Олеум", дiловод служби рухомого складу ТОВ "ЄТК", бухгалтер ПАТ "Таксомоторний парк". На посаду обрана безстроково. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
31.08.2016 обрано Член правлiння Попова Наталья Олексiївна ЕВ 151023
24.02.2009 Кiровським ВМ Кiровоградського МВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
На пiдставi протоколу Наглядової ради №4 вiд 31.08.2016 року вiдбулось звiльнення та призначення члена правлiння - Обрано: Член правлiння Попова Наталья Олексiївна (паспорт ЕВ 151023 Кiровським ВМ Кiровоградського МВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 24.02.2009), розмiр пакета акцiй: 0 грн., 0%. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: бухгалтер ТОВ "ВКФ "Олеум", дiловод служби рухомого складу ТОВ "ЄТК", бухгалтер ПАТ "Таксомоторний парк". На посаду обрана термiном на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.