Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Голованов Анатолiй Петрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П.
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Таксомоторний парк"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 25028 м.Кiровоград вул. Автолюбителiв,2
4. Код за ЄДРПОУ 03117300
5. Міжміський код та телефон, факс 0522557475 0522557475
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 21.04.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Вiдомостi НКЦПФР
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 03117300.smida.gov.ua в мережі Інтернет 21.04.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
20.04.2016 звільнено Голова наглядової ради Мошнягул Всеволод Васильович ЕА 434990
18.04.1998 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградський областi
0.5612
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2016 року (протокол №1 вiд 20.04.2016 року) переобрано наглядову раду в зв'язку iз закiнченням строку її повноважень, звiльнено: Голова наглядової ради Мошнягул Всеволод Васильович (паспорт ЕА 434990 Ленiнським РВ УМВСУ в Кiровоградський обл.18.04.1998), розмiр пакета акцiй: 8744 шт.; 2186 грн.; 0,5612%. На посадi перебував з 18.04.2014р. по 20.04.2016р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
20.04.2016 звільнено Член наглядової ради Радiонова Тетяна Анатолiївна ЕА 402795
14.01.1998 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградський областi
0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2016 року (протокол №1 вiд 20.04.2016 року) переобрано наглядову раду в зв'язку iз закiнченням строку її повноважень, звiльнено: Член наглядової ради Радiонова Тетяна Анатолiївна (паспорт ЕА 402795 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградський обл.14.01.1998), розмiр пакета акцiй: 0 шт.; 0 грн.; 0%. На посадi перебувала з 18.04.2014р. по 20.04.2016р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
20.04.2016 звільнено Член наглядової ради Публiчне акцiонерне товариство "Науково-виробниче пiдприємство "Радiй" 14312430
24.9
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2016 року (протокол №1 вiд 20.04.2016 року) переобрано наглядову раду в зв'язку iз закiнченням строку її повноважень, звiльнено: Член наглядової ради Публiчне акцiонерне товариство "Науково-виробниче пiдприємство "Радiй" (код ЄДРПОУ 14312430, мiсцезнаходження: 25009, м.Кiровоград, вул.Героїв Сталiнграда,29), розмiр пакету акцiй: 387940 шт.; 96985 грн.; 24.9%. На посадi перебував з 18.04.2014р. по 20.04.2016р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
20.04.2016 обрано Член наглядової ради Гросул Валерiй Павлович
0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2016 року (протокол №1 вiд 20.04.2016 року) переобрано наглядову раду в зв'язку iз закiнченням строку її повноважень, обрано: Член наглядової ради Гросул Валерiй Павлович (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), розмiр пакета акцiй: 0 шт.; 0 грн.; 0%. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: директор ТОВ "ЄТК", директор по загальним питанням ПАТ "НВП "Радiй". На посаду обраний термiном на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
20.04.2016 обрано Член наглядової ради Мошнягул Всеволод Васильович ЕА 434990
18.04.1998 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградський областi
0.5612
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2016 року (протокол №1 вiд 20.04.2016 року) переобрано наглядову раду в зв'язку iз закiнченням строку її повноважень, обрано: Член наглядової ради Мошнягул Всеволод Васильович (паспорт ЕА 434990 Ленiнським РВ УМВСУ в Кiровоградський обл.18.04.1998), розмiр пакета акцiй: 8744 шт.; 2186 грн.; 0,5612%. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: заступник голови наглядової ради ПАТ "Кiровоградгранiт". На посаду обраний термiном на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
20.04.2016 обрано Член наглядової ради Радiонова Тетяна Анатолiївна ЕА 402795
14.01.1998 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградський областi
0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2016 року (протокол №1 вiд 20.04.2016 року) переобрано наглядову раду в зв'язку iз закiнченням строку її повноважень, обрано: Член наглядової ради Радiонова Тетяна Анатолiївна (паспорт ЕА 402795 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградський обл.14.01.1998), розмiр пакета акцiй: 0 шт.;0 грн.;0%. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: спецiалiст з цiнних паперiв ПАТ "НВП "Радiй". На посаду обрана на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
20.04.2016 обрано Голова наглядової ради Гросул Валерiй Павлович
0
Зміст інформації:
Рiшенням наглядової ради вiд 20.04.2016 р. (протокол №1 вiд 20.04.2016 р.) головою наглядової ради обрано: Гросул Валерiй Павлович (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), розмiр пакета акцiй: 0 шт.; 0 грн.; 0%. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: директор ТОВ "ЄТК", директор по загальним питанням ПАТ "НВП "Радiй". На посаду обраний термiном на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
20.04.2016 звільнено Голова правлiння Голованов Анатолiй Петрович ЕА 254662
03.03.1998 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням наглядової ради вiд 20.04.2016 р. (протокол №1 вiд 20.04.2016 р.) в зв'язку iз закiнченням строку повноважень правлiння звiльнено: Голова правлiння Голованов Анатолiй Петрович (паспорт ЕА 254662 Ленiнським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.03.03.1998), розмiр пакета акцiй: 0 шт.; 0 грн.; 0%. На посадi перебував з 10.11.2014р. по 20.04.2016р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
20.04.2016 звільнено Член правлiння Логвiненко Олександр Михайлович ЕА 982551
20.03.2003 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням наглядової ради вiд 20.04.2016 р. (протокол №1 вiд 20.04.2016 р.) в зв'язку iз закiнченням строку повноважень правлiння звiльнено: Член правлiння Логвiненко Олександр Михайлович (паспорт ЕА 982551 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 20.03.2003), розмiр пакета акцiй: 0 шт.; 0 грн.; 0%. На посадi перебував з 15.05.2014р. по 20.04.2016р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
20.04.2016 звільнено Член правлiння Дуднiкова Олена Анатолiївна ЕВ 143263
28.10.2006 Кiровським ВМ Кiровоградського МВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням наглядової ради вiд 20.04.2016 р. (протокол №1 вiд 20.04.2016 р.) в зв'язку iз закiнченням строку повноважень правлiння звiльнено: Член правлiння Дуднiкова Олена Анатолiївна (паспорт ЕВ 143263 Кiровським ВМ Кiровоградського МВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 28.10.2006), розмiр пакета акцiй: 0 шт.; 0 грн.; 0%. На посадi перебувала з 07.05.2013р. по 20.04.2016р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
20.04.2016 обрано Голова правлiння Голованов Анатолiй Петрович ЕА 254662
03.03.1998 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням наглядової ради вiд 20.04.2016 р. (протокол №1 вiд 20.04.2016 р.) в зв'язку iз закiнченням строку повноважень правлiння обрано: Голова правлiння Голованов Анатолiй Петрович (паспорт ЕА 254662 Ленiнським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.03.03.1998), розмiр пакета акцiй: 0 шт.; 0 грн.; 0%. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: голова правлiння ПАТ "Автобусний парк" 13527. На посаду обраний термiном на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
20.04.2016 обрано Член правлiння Шаповал Володимир Iванович ЕА 073155
05.05.1996 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням наглядової ради вiд 20.04.2016 р. (протокол №1 вiд 20.04.2016 р.) в зв'язку iз закiнченням строку повноважень правлiння обрано: Член правлiння Шаповал Володимир Iванович (паспорт ЕА 073155 Ленiнським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.05.05.1996), розмiр пакета акцiй: 0 шт.; 0 грн.; 0%. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: начальник автоколони примiських перевезень, механiк автоколони служби пасажирських перевезень, начальник автоколони служби пасажирських перевезень, начальник автоколони примiських, внутрiшньо обласних, спецiальних регулярних та нерегулярних перевезень ПАТ "Автобусний парк" 13527, начальник служби автобусних перевезень ТОВ "ЄТК", начальник служби автобусних перевезень ПАТ "Таксомоторний парк". На посаду обраний термiном на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
20.04.2016 обрано Член правлiння Дуднiкова Олена Анатолiївна ЕВ 143263
28.10.2006 Кiровським ВМ Кiровоградського МВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням наглядової ради вiд 20.04.2016 р. (протокол №1 вiд 20.04.2016 р.) в зв'язку iз закiнченням строку повноважень правлiння обрано: Член правлiння Дуднiкова Олена Анатолiївна (паспорт ЕВ 143263 Кiровським ВМ Кiровоградського МВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 28.10.2006), розмiр пакета акцiй: 0 шт.; 0 грн.; 0%. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: головний бухгалтер ПАТ "Таксомоторний парк", головний бухгалтер ТОВ "ЄТК". На посаду обрана термiном на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.