Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Голованов Анатолiй Петрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 30.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Таксомоторний парк"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 25028 м.Кiровоград вул. Автолюбителiв,2
4. Код за ЄДРПОУ 03117300
5. Міжміський код та телефон, факс 0522557475 0522557475
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 82 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 30.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 03117300.smida.gov.ua в мережі Інтернет 30.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
26.04.2018 звільнено Член наглядової ради Демиденко Володимир Федорович
0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2018 року в зв’язку з переобранням органiв управлiння, звiльнено: Член наглядової ради Демиденко Володимир Федорович, розмiр пакета акцiй: 0%. На посадi перебував з 19.04.2017р. по 26.04.2018р. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
26.04.2018 звільнено Член наглядової ради Звєрєва Валентина Iванiвна
0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2018 року в зв’язку з переобранням органiв управлiння, звiльнено: Член наглядової ради Звєрєва Валентина Iванiвна, розмiр пакета акцiй: 0%. На посадi перебувала з 19.04.2017р. по 26.04.2018р. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
26.04.2018 звільнено Член наглядової ради Радiонова Тетяна Анатолiївна
0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2018 року в зв’язку з переобранням органiв управлiння, звiльнено: Член наглядової ради Радiонова Тетяна Анатолiївна, розмiр пакета акцiй: 0%. На посадi перебувала з 19.04.2017р. по 26.04.2018р. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
26.04.2018 звільнено Голова наглядової ради Гросул Валерiй Павлович
0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2018 року в зв’язку з переобранням органiв управлiння, звiльнено: Голова наглядової ради Гросул Валерiй Павлович, розмiр пакета акцiй: 0%. На посадi перебував з 19.04.2017р. по 26.04.2018р. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
26.04.2018 звільнено Член наглядової ради Мошнягул Всеволод Васильович
0.561232
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2018 року в зв’язку з переобранням органiв управлiння, звiльнено: Член наглядової ради Мошнягул Всеволод Васильович, розмiр пакета акцiй: 2186 грн.; 0,561232%. На посадi перебував з 19.04.2017р. по 26.04.2018р. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
26.04.2018 обрано Член наглядової ради Гросул Валерiй Павлович
0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2018 року в зв’язку з переобранням органiв управлiння, обрано: Член наглядової ради Гросул Валерiй Павлович, розмiр пакета акцiй: 0%, обраний як представник акцiонера Бахмача Євгенiя Степановича (розмiр пакета акцiй: 9,9%). Протягом останнiх 5 рокiв займав iншi посади: директор ТОВ «ЄТК», директор по загальним питанням ПАТ «НВП «Радiй». На посаду обраний до наступних рiчних зборiв. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
26.04.2018 обрано Член наглядової ради Кореновська Тетяна Сергiївна
0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2018 року в зв’язку з переобранням органiв управлiння, обрано: Член наглядової ради Кореновська Тетяна Сергiївна, розмiр пакета акцiй: 0%, обрана як представник акцiонера Бахмача Євгенiя Степановича (розмiр пакета акцiй: 9,9%).. Протягом останнiх 5 рокiв займав iншi посади: головний економiст ФЕС ПАТ «НВП «Радiй». На посаду обрана до наступних рiчних зборiв. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
26.04.2018 обрано Член наглядової ради Радiонова Тетяна Анатолiївна
0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2018 року в зв’язку з переобранням органiв управлiння, обрано: Член наглядової ради Радiонова Тетяна Анатолiївна, розмiр пакета акцiй: 0%, обрана як представник акцiонера Бахмач Наталi Володимирiвни (розмiр пакета акцiй: 9,8%). Протягом останнiх 5 рокiв займала iншi посади: спецiалiст з цiнних паперiв ПАТ «НВП «Радiй». На посаду обрана до наступних рiчних зборiв. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
26.04.2018 обрано Член наглядової ради Демиденко Володимир Федорович
0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2018 року в зв’язку з переобранням органiв управлiння, обрано: Член наглядової ради Демиденко Володимир Федорович, розмiр пакета акцiй: 0%, обраний як представник акцiонера ПАТ "НВП "Радiй" (код ЄДРПОУ 14312430, м.Кiровоград, вул.Героїв Сталiнграда,29, розмiр пакет акцiй:24,9%). Протягом останнiх 5 рокiв займав iншi посади: начальник господарсько-ремонтної служби ПАТ «НВП «Радiй». На посаду обраний до наступних рiчних зборiв. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
26.04.2018 обрано Член наглядової ради Звєрєва Валентина Iванiвна
0
Зміст інформації:
Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.04.2018 року в зв’язку з переобранням органiв управлiння, обрано: Член наглядової ради Звєрєва Валентина Iванiвна, розмiр пакета акцiй: 0%, обрана як представник акцiонера ТОВ «Гранекс» (код ЄДРПОУ 23692503, м.Кiровоград, вул.Героїв Сталiнграда,29, розмiр пакет акцiй:24,9%). Протягом останнiх 5 рокiв займала iншi посади: начальник юридичного вiддiлу УПЗ ПАТ «НВП «Радiй», адвокат. На посаду обрана до наступних рiчних зборiв. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
26.04.2018 обрано Голова наглядової ради Гросул Валерiй Павлович
0
Зміст інформації:
Рiшенням наглядової ради вiд 26.04.2018 р. обрано: Голова наглядової ради Гросул Валерiй Павлович, розмiр пакета акцiй: 0%. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: директор ТОВ «ЄТК», директор по загальним питанням ПАТ «НВП «Радiй». На посаду обраний до наступних рiчних зборiв. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.