Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правлiння       Голованов Анатолiй Петрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 06.11.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Таксомоторний парк"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 25028 м.Кiровоград вул. Автолюбителiв,2
4. Код за ЄДРПОУ 03117300
5. Міжміський код та телефон, факс 0522557475 0522557475
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 06.11.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 211 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 07.11.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 03117300.smida.gov.ua в мережі Інтернет 06.11.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
06.11.2017 припинено повноваження Голова правлiння Голованов Анатолiй Петрович ЕА 254662
03.03.1998 Ленiнським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.
0
Зміст інформації:
Рiшенням наглядової ради вiд 06.11.2017 року (протокол №6 вiд 06.11.2017 року) в зв’язку iз закiнченням термiну повноважень, припинено повноваження: голова правлiння Голованов Анатолiй Петрович (паспорт ЕА 254662 Ленiнським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.03.03.98), розмiр пакета акцiй: 0 шт. На посадi перебував з 09.11.2014р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
06.11.2017 обрано Голова правлiння Голованов Анатолiй Петрович ЕА 254662
03.03.1998 Ленiнським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.
0
Зміст інформації:
Рiшенням наглядової ради вiд 06.11.2017 року (протокол №6 вiд 06.11.2017 року) в зв’язку iз закiнченням термiну повноважень, обрано з 09.11.2017 року: голова правлiння Голованов Анатолiй Петрович (паспорт ЕА 254662 Ленiнським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл.03.03.98), розмiр пакета акцiй: 0 шт. Протягом останнiх 5 рокiв займав iншi посади: голова правлiння ПАТ "Автобусний парк" 13527. Обраний на термiн 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.