Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 19.04.2017
Дата публікації 16.03.2017 17:38:21
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Таксомоторний парк"
Юридична адреса* 25028, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Автолюбителів,2
Керівник* Голованов Анатолій Петрович - Голова правління. Тел: 0522557475
E-mail* taksopark@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Таксомоторний парк» (далі – Товариство).

ПАТ «Таксомоторний парк» повідомляє, що річні загальні збори акціонерів ПАТ «Таксомоторний парк» відбудуться 19 квітня 2017 року о 11:00 годині за адресою місцезнаходження Товариства: м. Кіровоград, вул. Автолюбителів, буд. 2,  другий поверх, учбовий клас каб.№216. Реєстрація учасників зборів проводиться за місцем і в день проведення зборів з 10:00 до 10:50. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – на 24 годину 00 хвилин 12 квітня 2017 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 1. Обрання членів лічильної комісії.
 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
 3. Звіт правління про діяльність Товариства за 2016 рік та основні напрямки роботи на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4. Звіт наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5. Звіт та висновки ревізійної комісії за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків.
 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
 7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи у 2016 році.
 8. Попереднє ухвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
 9. Припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства
 10. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.
 11. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
 12. Обрання членів наглядової ради Товариства.
 13. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення статуту в новій редакції.
 14. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів за адресою: м. Кіровоград, вул. Автолюбителів, буд. 2, приймальня - 3 поверх, кабінет № 318, у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 16:00 з перервою на обід з 12:00 до 13:00. Довідки за телефоном: (0522) 55-58-11. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Нагула Наталія Миколаївна. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://03117300.smida.gou.ua.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Таксомоторний парк» (тис.грн.)

Найменування показника

 

Період

Звітний 2016 р.

Попередній 2015 р.

Усього активів

5277

4759

Основні засоби

3271

3113

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

237

183

Сумарна дебіторська заборгованість

1573

1236

Грошові кошти та їх еквівалент

147

185

Нерозподілений прибуток

-2684

-2796

Власний капітал

-2294

-2406

Статутний капітал

390

390

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

7571

7165

Чистий прибуток (збиток)

112

163

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1558000

1558000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду

24

15

ПРАВЛІННЯ ПАТ «ТАКСОМОТОРНИЙ ПАРК»

Повідомлення оприлюднене в газеті "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №50 від 15.03.2017 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Голованов Анатолій Петрович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 16.03.2017
(дата)