Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 20.04.2016
Дата публікації 19.03.2016 19:09:19
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Таксомоторний парк"
Юридична адреса* 25028, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Автолюбителів,2
Керівник* Голованов Анатолій Петрович - Голова правління. Тел: 0522557475
E-mail* taksopark@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 20.04.2016 14.00 м.Кiровоград, вул. Автолюбителiв, буд. 2,  другий поверх, учбовий клас каб.№16

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 13.00 по 13.50

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24-00 14.04.2016

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1.Припинення повноважень лiчильної комiсiї та обрання нового складу лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.

2.Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв.

3.Звiт правлiння про дiяльнiсть Товариства за 2015 рiк та основнi напрямки роботи на 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.

4.Звiт наглядової ради за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.

5.Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв.

6.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк.

7.Затвердження порядку розподiлу прибутку i збиткiв  за пiдсумками роботи у 2015 роцi.

8.Попереднє ухвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.

9.Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.

10.Обрання членiв Наглядової ради Товариства.

11.Затвердження умов цивiльно - правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з ними.

12.Внесення змiн до Статуту Товариства.

13.Внесення змiн до внутрiшнiх положень товариства (Положення про Наглядову раду Товариства,  Положення про Загальнi збори Товариства та Положення про виконавчий орган Товариства).

 

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Акцiонери можуть ознайомитись з матерiалами, необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного зборiв за адресою: м. Кiровоград, вул. Автолюбителiв, буд. 2, приймальня - 3 поверх, кабiнет № 318, у робочi днi з понедiлка по п'ятницю з 8:00 до 16:00 з перервою на обiд з 12:00 до 13:00. Довiдки за телефоном: (0522) 55-58-11. Вiдповiдальна особа за порядок ознайомлення акцiонерiв з документами - Нагула Наталiя Миколаївна.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) 

Найменування показника

 

Період

Звітний 2015 р.

Попередній 2014 р.

Усього активів

4759

4379

Основні засоби

3113

2754

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

183

182

Сумарна дебіторська заборгованість

1236

1007

Грошові кошти та їх еквівалент

185

288

Нерозподілений прибуток

-2796

-2959

Власний капітал

-2406

-2569

Статутний капітал

390

390

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

7165

6948

Чистий прибуток (збиток)

163

55

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1558000

1558000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду

15

15

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано  в 53 Вiдомостi НКЦПФР від 18.03.2016

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Голованов Анатолій Петрович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 19.03.2016
(дата)