Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 04.03.2015
Дата публікації 11.03.2015 16:16:54
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Таксомоторний парк"
Юридична адреса* 25028, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Автолюбителів,2
Керівник* Голованов Анатолій Петрович - Голова правління. Тел: 0522557475
E-mail* taksopark@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 22.04.2015 10.00 м. Кiровоград, вул. Автолюбителiв, буд. 2, другий поверх, учбовий клас каб.№16 2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 09.00 по 09.50 3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24-00 16.04.2015 4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним: 1. Припинення повноважень лiчильної комiсiї та обрання нового складу лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв. 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв. 3. Звiт правлiння про дiяльнiсть Товариства за 2014 рiк та основнi напрямки роботи на 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Звiт наглядової ради за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 5. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та затвердження висновкiв. 6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк. 7. Затвердження порядку розподiлу прибутку i збиткiв за пiдсумками роботи у 2014 роцi. 8. Попереднє ухвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. 9. Внесення змiн до Статуту Товариства. 5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Акцiонери можуть ознайомитись з матерiалами, необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного зборiв за адресою: м. Кiровоград, вул. Автолюбителiв, буд. 2, приймальня - 3 поверх, кабiнет № 318, у робочi днi з понедiлка по п'ятницю з 8:00 до 16:00 з перервою на обiд з 12:00 до 13:00. Довiдки за телефоном: (0522) 55-58-11. Вiдповiдальна особа за порядок ознайомлення акцiонерiв з документами - Нагула Наталiя Миколаївна. 6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) звітний період, попередній період: Всього активів 4379 4091 Основні засоби 2754 2958 Долгострокові фінансові інвестиції --- --- Запаси 182 182 Сумарна дебіторська заборгованість 1007 753 Грошові кошти та їх еквіваленти 288 64 Нерозподілений прибуток -2959 -4182 Власний капітал -2569 -2624 Статутний капітал 390 390 Довгострокові зобов'язання --- --- Поточні зобов'язання 6948 6715 Чистий прибуток (збитки) 55 10 Середньорічна кількість акцій (шт.) 1558000 1558000 Кількість власних акцій викуплених протягом періода (шт.) --- --- Загальна сума коштів, які витрачені на викуп власних акцій протягом періоду --- --- Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 15 26 7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 43 Вiдомостi НКЦПФР від 04.03.2015
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Голованов Анатолій Петрович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 11.03.2015
(дата)