Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 11.03.2014
Дата публікації 11.03.2014 16:06:34
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Таксомоторний парк"
Юридична адреса* 25028, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Автолюбителів,2
Керівник* Зубченко Олександр Сергійович - Голова правління. Тел: 0522557475
E-mail* taksopark@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ЗАПРОШЕННЯ

Шановний акціонер Публічного акціонерного товариства «Таксомоторний парк»!

Повідомляємо, що відповідно до рішення Наглядової ради товариства Загальні збори акціонерів ПАТ «Таксомоторний парк» відбудуться «18» квітня 2014 року о «10.00» годині за адресою місцезнаходження товариства:
м. Кіровоград, вул. Автолюбителів, буд. 2.

Реєстрація учасників зборів проводиться за місцем і в день проведення зборів з 09:00 до 09:50. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - на 24 годину 00 хвилин «14» квітня 2014 року.

Публічне акціонерне товариство «Таксомоторний парк» (далі - Товариство)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Затвердження порядку проведення загальних зборів.
2. Звіт голови правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2013 рік та затвердження напрямів діяльності Товариства на 2014 рік
3. Звіт та висновки Ревізійної комісії про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
4. Звіт Наглядової ради про роботу за звітний період.
5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік та розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 рік
6. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Внесення змін до Статуту Товариства.

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів за адресою:
м. Кіровоград, вул. Автолюбителів, буд. 2, приймальня - 3 поверх, кабінет № 318, у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 16:00 з перервою на обід з 12:00 до 13:00. Довідки за телефоном: (0522) 55-33-14. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – інспектор відділу кадрів Толкач І.М.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «Таксомоторний парк» (тис.грн.)
Найменування показника
Період
Звітний 2013 р. Попередній 2012 р.
Усього активів 4091 3796
Основні засоби 2958 3177
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 182 273
Сумарна дебіторська заборгованість 753 239
Грошові кошти та їх еквівалент 64 13
Нерозподілений прибуток -4182 -4192
Власний капітал -2624 -2634
Статутний капітал 390 390
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 6715 6430
Чистий прибуток (збиток) 10 -576
Середньорічна кількість акцій (шт.)1558000 1558000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду 26 51


ПРАВЛІННЯ ПАТ «ТАКСОМОТОРНИЙ ПАРК»

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів товариства надруковано в офіційному виданні «Відомості державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 45 від 06 березня 2014 року
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Зубченко Олександр Сергійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 11.03.2014
(дата)