Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 21.03.2013
Дата публікації 21.03.2013 09:22:44
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Таксомоторний парк"
Юридична адреса* 25028, Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Автолюбителів,2
Керівник* Зубченко Олександр Сергійович - Голова правління. Тел: 0522557475
E-mail* taksopark@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ЗАПРОШЕННЯ

Шановний акціонер Публічного акціонерного товариства «Таксомоторний парк»!

Повідомляємо, що відповідно до рішення Наглядової ради товариства Загальні збори акціонерів ПАТ «Таксомоторний парк» відбудуться «23» квітня 2013 року об «11.00» годині за адресою місцезнаходження товариства:
м. Кіровоград, вул. Автолюбителів, буд. 2.

Реєстрація учасників зборів проводиться за місцем і в день проведення зборів з 09:00 до 10:50. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - на 24 годину 00 хвилин «17» квітня 2013 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Переобрання членів постійно діючої лічильної комісії.
2. Затвердження порядку проведення загальних зборів.
3. Звіт голови правління про фінансово-господарську діяльність Публічного акціонерного товариства «Таксомоторний парк» за 2012 рік та затвердження напрямів діяльності товариства на 2013 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про підсумки фінансово-господарської діяльності Публічного акціонерного товариства «Таксомоторний парк» за 2012 рік.
5. Звіт Наглядової ради про роботу за звітний період.
6. Затвердження річного звіту і балансу Публічного акціонерного товариства «Таксомоторний парк» за 2012 рік та розподіл прибутку (покриття збитків) Публічного акціонерного товариства «Таксомоторний парк» за 2012 рік.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом 2013 року.
8. Про затвердження змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Таксомоторний парк».
9. Про затвердження змін до Положення про Правління публічного акціонерного товариства «Таксомоторний парк».

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів за адресою:
м. Кіровоград, вул. Автолюбителів, буд. 2, приймальня - 3 поверх, кабінет № 318, у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 16:00 з перервою на обід з 12:00 до 13:00. Довідки за телефоном: (0522) 55-33-14. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – інспектор відділу кадрів Толкач І.М.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «Таксомоторний парк» (тис.грн.)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів 3796 3691
Основні засоби 3177 3108
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 273 254
Сумарна дебіторська заборгованість 239 179
Грошові кошти та їх еквівалент 13 9
Нерозподілений прибуток -4192 -3616
Власний капітал -2634 -2058
Статутний капітал 390 390
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 6430 5749
Чистий прибуток (збиток) -576 -387
Середньорічна кількість акцій (шт.)1558000 1558000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду 51 41
ПРАВЛІННЯ ПАТ «ТАКСОМОТОРНИЙ ПАРК»

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів товариства надруковано в офіційному виданні «Відомості державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 53 від 19 березня 2013 року
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Зубченко Олександр Сергійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 21.03.2013
(дата)