Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 13.03.2012
Дата публікації 13.03.2012 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Таксомоторний парк"
Юридична адреса* Кіровоградська область, м. Кіровоград, вул. Автолюбителів,2
Керівник* Зубченко Олександр Сергійович - Голова правління. Тел: 0522557475
E-mail* taksopark@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ЗАПРОШЕННЯ

Шановний акціонер ПАТ «Таксомоторний парк»!

Повідомляємо, що відповідно до рішення Правління Загальні збори акціонерів ПАТ «Таксомоторний парк» відбудуться «13» квітня 2012 року о «10.00» годині за адресою:
м. Кіровоград, вул. Автолюбителів, буд. 2.

Реєстрація учасників зборів проводиться за місцем і в день проведення зборів з 08:00 до 09:50. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - на 24 годину 00 хвилин «09» квітня 2012 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання постійно діючої лічильної комісії. Затвердження положення про лічильну комісію.
2. Повідомлення про систему голосування та підрахунку голосів на Зборах та затвердження Регламенту Зборів.
3. Звіт голови правління про фінансово-господарську діяльність Публічного акціонерного товариства «Таксомоторний парк» за 2011 рік та затвердження напрямів діяльності Товариства на 2012 рік.
4. Висновки Ревізійної комісії про підсумки фінансово-господарської діяльності Публічного акціонерного товариства «Таксомоторний парк» за 2011 рік.
5. Затвердження річного звіту і балансу Публічного акціонерного товариства «Таксомоторний парк» за 2011 рік та розподіл прибутку Публічного акціонерного товариства «Таксомоторний парк» за 2011 рік.
6. Про затвердження змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Таксомоторний парк».
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року.
8. Про ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Таксомоторний парк»

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів за адресою:
м. Кіровоград, вул. Автолюбителів, буд. 2, приймальня - 3 поверх, кабінет № 318, у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 16:00 з перервою на обід з 12:00 до 13:00. Довідки за телефоном: (0522) 55-33-14. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – інспектор відділу кадрів Толкач І.М.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «Таксомоторний парк» (тис.грн.)
Найменування показника
Період
звітний попередній
Усього активів 3691 4037
Основні засоби 3108 3216
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 254 176
Сумарна дебіторська заборгованість 179 229
Грошові кошти та їх еквівалент 9 69
Нерозподілений прибуток -3616 -3229
Власний капітал -2058 -1671
Статутний капітал 390 390
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 5749 5708
Чистий прибуток (збиток) -387 -393
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1558000 1558000
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на
викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду 41 35


ПРАВЛІННЯ ПАТ «ТАКСОМОТОРНИЙ ПАРК»
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Зубченко Олександр Сергійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 13.03.2012
(дата)