Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  22.03.2021 12:25:01
Дата здійснення дії: 23.04.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Публічне акціонерне товариство "Таксомоторний парк"
Код за ЄДРПОУ:  03117300
Текст повідомлення: 

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Акціонерного товариства «Таксомоторний парк»

Акціонерне товариство «Таксомоторний парк» (код ЄДРПОУ 03117300, місцезнаходження 25003, м. Кропивницький, вул. Автолюбителів, 2), надалі – Товариство, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 23 квітня 2021 року за адресою: м. Кропивницький, вул. Автолюбителів, буд. 2,  третій поверх, каб.№318.

Початок зборів о 14:00 годині. Реєстрація учасників для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 13:00 до 13:50 години. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах -  19 квітня 2021 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ:

  1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення 1:

Обрати лічильну комісію у складі:

Голова комісії – Попова Н.О.

Члени комісії: Варава В.М., Шаменко В.В.

  1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення 2:

Затвердити наступний порядок розгляду питань порядку денного та регламент загальних зборів акціонерів Товариства: доповідь, обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком денним; працювати без перерви; фіксування розгляду питань технічними засобами не здійснювати; доповіді до 15 хвилин; виступи при обговоренні питань до 5 хвилин; запитання до доповідачів задавати в усній формі після доповіді; голосування з усіх питань порядку денного проводити бюлетенями після кожної доповіді; принцип голосування - одна голосуюча акція один голос; довідки, оголошення - після закінчення зборів

  1. Звіт правління про діяльність Товариства за 2020 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення 3:

Звіт правління про діяльність Товариства за 2020 рік затвердити.

 Основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік затвердити.

  1. Звіт наглядової ради за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення 4:

Звіт наглядової ради за 2020 рік затвердити

  1. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи у 2020 році.

Проект рішення 5:

Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2020 рік, затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2020 рік.

Прибуток від господарської діяльності Товариства за 2020 рік в сумі  16 тис. грн. направити на покриття збитків Товариства за минулі роки.

Дивіденди за 2020 рік не нараховувати та не виплачувати

  1. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення 6:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, в тому числі щодо яких є заінтересованість, які можуть вчиняться Товариством протягом одного року (з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів від 23.04.2021 року), а саме: договори (правочини) купівлі-продажу, поставки, міни, дарування, лізингу, найму (оренди), суборенди, підряду, субпідряду, застави, іпотеки, закладу, поруки, про надання послуг, доручення, гарантії, завдатку, комісії, позики, позички, зберігання, страхування, кредитні, факторингу, банківського вкладу, банківського рахунку, ренти, розпорядження майновими правами  інтелектуальної власності, спільної діяльності, виконання науково-дослідних та конструкторських робіт, ліцензійні договори. Гранична вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати  десять мільйонів грн.

Уповноважити наглядову раду протягом одного року з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів від 23.04.2021 року, приймати усі рішення щодо укладення вище зазначених значних правочинів.

 

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: https://03117300.smida.gou.ua

Загальна кількість акцій Товариства – 1 558 000 шт., голосуючих акцій – 1 182 916 шт. станом на 15 березня 2021 року - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів.

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства:                                м. Кропивницький, вул. Автолюбителів,2 у робочі дні з 09:00 до 16:00, каб. № 318 на третьому поверсі адміністративного будинку, а в день проведення загальних зборів – також у  місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова правління Голованов А.П. Телефон для довідок: (0522) 55-58-11, 55-33-14.

Акціонери мають право звернутися до Товариства за його місцезнаходженням з письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Після отримання цього повідомлення кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо нових кандидатів до складу наглядової ради, кількість яких не може перевищувати кількісного складу наглядової ради – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів, шляхом особистого письмового звернення до наглядової ради Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту  порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань та відповідати вимогам ч.2, ч.3 ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це правління Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить  завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Наглядова рада АТ «Таксомоторний парк»

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ «Таксомоторний парк»

Найменування показника

 

Період

Попередній

2019 р.

Звітний

2020 р.

Усього активів

3759

3602

Основні засоби

2719

2533

Запаси

496

494

Сумарна дебіторська заборгованість

409

403

Грошові кошти та їх еквіваленти

135

133

Нерозподілений прибуток

-3309

-2120

Власний капітал

-2919

-1730

Статутний капітал

390

390

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

6678

5332

Чистий прибуток ( збиток)

-119

16

Середньорічна кількість акцій ( шт.)

1558000

1558000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-0,07638

0,01027