Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація емітента. Склад інформації
Код за ЄДРПОУ емітента: 03117300
Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Таксомоторний парк"
Дата, на яку складено інформацію: 28.04.2020
Склад інформації
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Подивитися
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Подивитися