Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  30.03.2020 07:43:02
Дата здійснення дії: 28.04.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Публічне акціонерне товариство "Таксомоторний парк"
Код за ЄДРПОУ:  03117300
Текст повідомлення: 

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Таксомоторний парк»

Публічне акціонерне товариство «Таксомоторний парк» (код ЄДРПОУ 03117300, місцезнаходження 25031, м.Кіровоград, вул. Автолюбителів, 2), надалі – Товариство, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 28 квітня 2020 року за адресою: м. Кропивницький, вул. Автолюбителів, буд. 2,  третій поверх, каб.№318.

Початок зборів о 14:00 годині. Реєстрація учасників для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 13:00 до 13:50 години. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах -  22 квітня 2020 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ:

 1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення 1:

Обрати лічильну комісію у складі:

Голова комісії – Попова Н.О.

Члени комісії: Варава В.М., Шаменко В.В.

 1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення 2:

Затвердити наступний порядок розгляду питань порядку денного та регламент загальних зборів акціонерів Товариства: доповідь, обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком денним; працювати без перерви; фіксування розгляду питань технічними засобами не здійснювати; доповіді до 15 хвилин; виступи при обговоренні питань до 5 хвилин; запитання до доповідачів задавати в усній формі після доповіді; голосування з усіх питань порядку денного проводити бюлетенями після кожної доповіді; принцип голосування - одна голосуюча акція один голос; довідки, оголошення - після закінчення зборів

 1. Звіт правління про діяльність Товариства за 2019 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення 3:

Звіт правління про діяльність Товариства за 2019 рік затвердити.

 Основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік затвердити.

 1. Звіт наглядової ради за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення 4:

Звіт наглядової ради за 2019 рік затвердити

 1. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення 5:

Звіт та висновки ревізійної комісії за 2019 рік затвердити.

 1. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи у 2019 році.

Проект рішення 6:

Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2019 рік, затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік.

Збитки від господарської діяльності Товариства за 2019 рік в сумі  119 тис.грн. покрити за рахунок прибутків від господарської діяльності за 2020 рік та подальші роки.

Дивіденди за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати

 1. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення 7:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчиняться Товариством протягом одного року (з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів від 28.04.2020 року), а саме: договори (правочини) купівлі-продажу, поставки, міни, дарування, лізингу, найму (оренди), суборенди, підряду, субпідряду, застави, іпотеки, закладу, поруки, про надання послуг, доручення, гарантії, завдатку, комісії, позики, позички, зберігання, страхування, кредитні, факторингу, банківського вкладу, банківського рахунку, ренти, розпорядження майновими правами  інтелектуальної власності, спільної діяльності, виконання науково-дослідних та конструкторських робіт, ліцензійні договори. Гранична вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати  десять мільйонів грн.

Уповноважити наглядову раду протягом одного року з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів від 28.04.2020 року, приймати усі рішення щодо укладення вище зазначених значних правочинів.

 1. Зміна типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Зміна найменування Товариства.

Проект рішення 8:

Змінити тип Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.

Змінити найменування Товариства:

 • з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАКСОМОТОРНИЙ ПАРК» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАКСОМОТОРНИЙ ПАРК» (повне найменування українською мовою);
 • з ПАТ «ТАКСОМОТОРНИЙ ПАРК» на АТ «ТАКСОМОТОРНИЙ ПАРК» (скорочене найменування українською мовою).
 1. Про внесення змін до інформації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно засновників (учасників).

Проект рішення 9:

1. Виключити з Переліку засновників (учасників) юридичної особи, що знаходиться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в інформації щодо Публічного акціонерного товариства "Таксомоторний парк":

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Код ЄДРПОУ засновника: 13747462

Адреса засновника: 25009, Кіровоградська обл., місто Кіровоград, Кіровський район, ВУЛИЦЯ ГЛИНКИ, будинок 2

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 389500.00

Додати в Перелік засновників (учасників) юридичної особи, що знаходиться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в інформації щодо Публічного акціонерного товариства "Таксомоторний парк":

АКЦІОНЕРИ – ВЛАСНИКИ ПРОСТИХ ІМЕННИХ АКЦІЙ ЗГІДНО ПЕРЕЛІКУ АКЦІОНЕРІВ – 100%.

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 389500.00

 1. Зміна місцезнаходження товариства.

Проект рішення 10:

Змінити місцезнаходження Товариства з: Україна, 25028, Кіровоградська область, м.Кіровоград, вулиця Автолюбителів, будинок 2 на: Україна, 25031, Кіровоградська область, м.Кропивницький, вулиця Автолюбителів, будинок 2.

 1. Ліквідація ревізійної комісії та припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства. Скасування положення про ревізію комісію Товариства.

Проект рішення 11:

Припинити повноваження членів ревізійної комісії Товариства, обраних річними загальними зборами акціонерів Товариства (протокол №1 від 19.04.2017р.), в повному складі: Татарко Олена Миколаївна, Опаленик Світлана Володимирівна, Нагула Наталія Миколаївна.

Скасувати положення про ревізію комісію ПАТ «Таксомоторний парк».

 1. Внесення змін до Статуту Товариства та його затвердження в новій редакції, визначення уповноваженої особи на підписання Статуту в новій редакції.

Проект рішення 12:

Внести зміни до Статуту Товариства пов’язані із зміною типу Товариства, зміною найменування Товариства, та приведенням у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Затвердити Статут  Товариства  шляхом   викладення його в новій редакції.

Уповноважити голову та секретаря загальних зборів  на  підписання нової редакції Статуту Товариства.

Доручити голові правління Голованову А.П. здійснити всі необхідні дії по державній реєстрації нової редакції Статуту Товариства та внесенню змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, уповноважити заповнювати та підписувати, а також надавати та отримувати у Державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців будь-якого відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Кіровоградської області необхідні документи, з правом передоручення.

 1. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства про Загальні збори, Наглядову раду та Правління та їх затвердження в новій редакції, визначення уповноважених осіб на підписання положень в новій редакції.

Проект рішення 13:

Затвердити та внести зміни до внутрішніх положень Товариства про Загальні збори, Наглядову раду та Правління шляхом викладення цих положень в новій редакції.

Уповноважити голову та секретаря загальних зборів  на  підписання положень Товариства в новій редакції.

 1. Прийняття рішення про уповноваження осіб на підписання протоколу загальних зборів.

Проект рішення 14:

Уповноважити голову та секретаря загальних зборів  на  підписання протоколу загальних зборів Товариства

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: https://03117300.smida.gou.ua

Загальна кількість акцій Товариства – 1 558 000 шт., голосуючих акцій – 1 182 916 шт. станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів.

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м.Кропивницький, вул. Автолюбителів,2 у робочі дні з 09:00 до 16:00, каб. № 318 на третьому поверсі адміністративного будинку, а в день проведення загальних зборів – також у  місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова правління Голованов А.П. Телефон для довідок: (0522) 55-58-11, 55-33-14.

Акціонери мають право звернутися до Товариства за його місцезнаходженням з письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Після отримання цього повідомлення кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо нових кандидатів до складу наглядової ради, кількість яких не може перевищувати кількісного складу наглядової ради – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів, шляхом особистого письмового звернення до наглядової ради Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту  порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань та відповідати вимогам ч.2, ч.3 ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це правління Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить  завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Наглядова рада ПАТ «Таксомоторний парк»

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Таксомоторний парк»

Найменування показника

 

Період

Попередній

2018 р.

Звітний

2019 р.

Усього активів

5433

3759

Основні засоби

2910

2719

Запаси

503

496

Сумарна дебіторська заборгованість

1966

409

Грошові кошти та їх еквіваленти

50

135

Нерозподілений прибуток

-3190

-3309

Власний капітал

-2800

-2919

Статутний капітал

390

390

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

8233

6678

Чистий прибуток ( збиток)

-515

-119

Середньорічна кількість акцій ( шт.)

1558000

1558000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-0,33926

-0,07638